1. تجربه‌ی توسعه اندروید در پروژه‌ی تلپاتی

    شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

  2. تجربه‌ی استفاده از Node.js در پروژه‌ی تلپاتی

    سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

  3. تجربه‌ای کارآمد از یک شکست

    چهارشنبه ۱۲ اسفند‌ ۱۳۹۴